ترجمه مقاله رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت.

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption

عنوان فارسی مقاله: رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت.

دسته: حسابداری

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٢

چکیده ترجمه:

این مقاله ، ارتباط بین تنوع محصول ، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید ( AMT ) و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) را بررسی کند. نظریه به شدت نشان می دهد که تنوع محصول عامل اصلی تعیین کننده تقاضا برای سیستم های ABC است . تا به امروز، نتایج حاصل از تحقیقات تجربی در مورد رابطه بین تنوع محصول و پذیرش ABC به طور کلی بی نتیجه بوده ، با این حال ، نشان می دهد که ممکن است یا هیچ رابطه ای قوی وجود نداشته باشد ، یا این که مسائل روش شناختی ممکن است همواره محققین را از یافتن آن باز دارند . با استفاده از مجموعه داده های پاسخ های نظر سنجی از ١٩١ شرکت تولیدی متوسط هلندی، این مقاله به بررسی دوباره ای از رابطه بین تنوع محصول و پذیرش ABC پرداخت . با ارتقای اندازه گیری تنوع محصول و تمایز بین پذیرش و کاربرد ABC ، به بررسی این موضوع میپردازد که آیا این رابطه منحنی (U شکل معکوس) است و یا با استفاده از AMT تعدیل شده است . این مقاله با کمک به نوشته ها نشان می دهد که ، مطابق با نظریه ، تنوع محصول ، به طور متوسط ، ارتباط مثبتی با پذیرش و کاربردABC دارد .ولی این روابط در واقع U شکل معکوس و هستند و ارتباط با کاربرد ABC بطور منفی با استفاده از AMT تعدیل میشود .

کلیدواژه: طرح نظام هزینه، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت؛ تنوع محصول، فن آوری های پیشرفته تولید

١: معرفی:

عمدتا مشخص شده که به منظور بهینه بودن ، شیوه های هزینه یابی باید ارتباط نزدیکی با فرآیندهای کاری پایه در یک شرکت داشته باشد . در نتیجه ، فرایندهای کاری پیچیده تر نیاز به سیستم های هزینه پیچیده تری ( از نظر فرایندهای جذب اعمال شده) برای تسخیر آنها دارد . بر این اساس ، از دیدگاه اقتصادی عقلانی نظری ، پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) توسط شرکت ها باید به طور عمده توسط عوامل تکنولوژیکی هدایت شود ، که یکی از این عوامل که به عامل اصلی تعیین کننده تقاضا برای سیستم های ABC معروف است تنوع محصول میباشد . Abernethy) ، Lillis برانل و کارتر ، ٢٠٠١ و آل Omiri و Drury ، ٢٠٠٧) . تنوع محصولات به شرایطی اشاره میکند که در آن محصولات در جایگاه خواسته های مختلف قرار میگیرند و یا فعالیت های یک شرکت در جایگاه خواسته های مختلف در منابع آن قرار دارند ، و به طور کلی از علل مهم تحریف هزینه های محصول توسط سیستم های هزینه یابی در نظر گرفته میشود . (کوپر، ١٩٨٨ . کاپلان و کوپر ١٩٩٨( . از زمان معرفی آن در مقالات در اواخر دهه ١٩٨٠ ، جریانات متعددی از تحقیقات تجربی در مورد ABC توسعه یافته اند ، که یکی از این تحقیقات مهم در زمینه عوامل پذیرش ABC است (آندری گاسلین، ١٩٩٧ . ( Krumwiede ١٩٩٨ , نتایج حاصل از این پژوهش ، که در آن تاثیر بسیاری از عوامل بالقوه مورد مطالعه قرار گرفته ، به طور کلی بی نتیجه بوده است.