مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )

مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )

چکیده تحقیق :

خانواده و مدرسه هر دو جامعه پذیری فرد دخالت دارد و در این جریان ارزشهایی را به نوجوان انتقال می دهند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوتهایی در این ارزشها وجود داشته باشد؛ فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صور مختلف مانند اضطراب؛ افسردگی؛ خشونت؛ عصبانیت؛ بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزشها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سردرگمی نوجوان می شود و ممکن است موجب بروز رفتارهایی شود که باعث بر هم خوردن نظم اجتماعی شود.چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کنش و نظام اجتماعی پارسونز است. با توجه به نظام AGIL می توان گفت آموزش و پرورش و خانواده ها نقش اساسی را در حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی بعهده دارند که برای حفظ این الگوها و پایداری سیستم باید عمل اجتماعی. کردن با موفقیت صورت گیرد که از دید پارسونز اجتماعی شدن شامل شیوه هایی است که هنجارها و ارزشهای یک نظام را به کنشگران منتقل می کند و کنشگران از طریق پذیرش و درونی کردن آنها می توانند زمینه ساز مدل ساده ای از الگوهای رفتاری در مناسبات اجتماعی شوند.

در این تحقیق ناهماهنگی ارزشی خانه و مدرسه تغییر وابسته در نظر گرفته شده است که از ابعاد زیر سنجیده می شود:

1) ارزشهای اجتماعی

2) ارزشهای فرهنگی

3) ارزشهای اقتصادی

4) ارزشهای روان شناختی

5) ارزشهای بهداشتی و تندرستی.

همچنین تأثیر متغیرهای زیر را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته ایم:

1) پایگاه اقتصادی خانواده

2) پایگاه اجتماعی خانواده

3) میزان سنتی بودن خانواده

4) میزان گرایش خانواده به ارزشهای مذهبی

5) میزان گرایش خانواده به ارزشهای سیاسی.

در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی و نیز برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و نمونه گیری در دبیرستانهای مناطق 2 و 4 و 7 و 11 و 17 تهران در بین دانش آموزان که نظرات خانواده خود را پاسخ داده اند و معلمین انجام شده است. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز 218 نفر معلم می باشد. دانش آموزان در هر سه پایه تحصیلی و در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی قرار دارند ضمناً در این تحقیق از روش تحقیق پیمایش میدانی و از تکنیک پرسش نامه و مصاحبه به وسیله سوالات محدود استفاده شده است و در سؤالات پرسشنامه ارزشها بصورت گویه با طیف لیکرت آمده بود و بیشترین نمره به داشتن هر ارزش داده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگینهای هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگینها در هیچکدام از این ارزشها تأیید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ارزشهای خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد.

اهمیت همگی این ارزشها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است بجر ارزش اقتصادی که خانواده ها برای آن اهمیت زیادتری قائلند. خانواده ها در سه طبقه پایین؛ متوسط و بالا دسته بندی شده اند اکثر پاسخگویان در طبق متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرًا دیپلم؛ شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اکثراً خانه دار می باشند. همچنین اکثراً منزل شخصی دارند. که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزشها میان این طبقات با ارزشهای مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی اثری ندارد. در فرضیات تحقیق فرضیه های 1 و 2 و 4 و 5 اثبات شده و فرضیه های 3 و 6 رد می شوند.

کلید واژه ها :

تفاوت ارزشی

تعریف جامعه شناسی

تعریف مدرسه و خانواده

ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه

خانواده

خانواده عبارت است از گروهی از افراد (دو نفر یا بیشتر)که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکان واحدی زیست می کنند که شامل پدر ، مادر و فرزندان می گردد. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است که مبتنی بر روابط خویشاوندی (سببی و نسبی) می باشد.خانواده یک نهاد اجتماعی است و در همه جا و همه زمان وجود دارد و بدون آن دوام و بقای جامعه میسر نخواهد بود.هیچ جامعه ای نیست که در آن نظام خانوادگی برقرار نباشد. هر یک از ما به گونه ای در خانواده پا به هستی نهاده ایم و در کانون خانواده و تحت مراقبت و تعلیمات اقوام خود پرورش یافته و با زندگی اجتماعی آشنا شده ایم و به احتمال زیاد خود نیز به تشکیل خانواده مبادرت خواهیم کرد. (وثوقی و دیگران، 1379، ص 201)

فهرست مطالب

مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 ) 1

چکیده تحقیق : 1

تفاوت ارزشی 3

تعریف خانواده 4

تعریف مدرسه 4

تعریف جامعه شناختی 4

مقدمه : 6

ارکان، عناصر و مؤلفه های معیشتی – اقتصادی 6

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 8

بیان اهداف تحقیق: 9

پیشینه تحقیق: 9

تهیه و تدوین چارچوب نظری موضوع تحقیق 13

فرضیه های تحقیق: 14

متغیرهای موضوع تحقیق 15

تدوین الگویی تحلیلی یا نظری طرح تحقیق بر اساس نمودار 16

تعیین جمعیت نمونه و حجم نمونه: 19

تهیه جداول و مقایسه ی ارزشهای خانه و مدرسه 19

مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 19

مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 20

نمودار 11-4. مقایسه میانگینهای ارزشهای خانه و مدرسه 21

یافته های تحقیق 22

نتیجه گیری 24

پیشنهاد 26

Abstract: 27

منابع فارسی 29