پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی با عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و E

پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی با عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و E-coli

چکیده

انتروباکترها و E-coli که به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی شناخته شده اند، در حالت عادی به عنوان باکتری غیر بیماری زا محسوب می شوند. این باکتری در روده انسان به طور طبیعی زندگی می کند و در آب دیده نمی شود. وجود این باکتری در آب نشان دهنده آلوده شدن آب توسط مدفوع است که در این صورت اگر به طریقی یا از طریق شنا کردن و یا از طریق آشامیدن وارد دستگاه گوارش شود ایجاد بیماری می کند. به همین دلیل بررسی آلودگی کلی فرمی برای ما دارای اهمیت است.در این آزمایش به همراه بررسی وجود یا عدم وجود کلی فرم ها شمارش کلی نیز انجام شد که حاصل مجموعه آزمایش ها حکایت از آلودگی بعضی از ایستگاه ها بخصوص ایستگاه ورودی دریاچه دارد.

کلمات کلیدی:

انتروباکترها

باکتری غیر بیماری زا

E-coli (اشیرشیا کلی)

میکروبهای شاخص آلودگی

انتروباکتریاسه(باکتری شناسی)

مقدمه

بعد از گذشت قرنها و رشد و تکامل علوم مختلف، دوستداران طبیعت نیز از این جرگه بازنمانده اند و رشته ای را برای پاسداری از آن به نام منابع طبیعی که برگرفته از واژه طبیعت است برپا ساخته اند. منابع طبیعی علمی است نوپا ولی مبنای اولیه آن در تمدنهای گوناگون به صورت علمی و خود جوش دیده شده است. این علم که از مبانی کلاسیک و اصولی برخوردار است با سیر و کاوش در علوم طبیعی وسیله ای جدی تر برای حفاظت از منابع موجود شده است و راه چاره ای هر چند کوچک برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش این منابع گشته است. شیلات نیز یکی از شاخه های ممتاز این رشته است.یکی از پارامترهای مهم در بخش شیلات آب می باشد که از منابع ارزشمند بوده و حفظ و دقت در نگهداری آن حائز اهمیت می باشد. بررسی آلودگی آب نیز یکی از نکات مهم می باشد که در این پروژه روی آن کار شده است.

وجود آلودگی های میکروبی به ویژه کلی فرم ها در این منطقه (حوضه آبگیر سد کرج) برای تمام موجودات یک خطر بزرگ به حساب می آید. حتی شنا کردن در مناطقی که دارای آلودگی کلی فرمی هستند برای انسان می تواند مضر باشد و ایجاد بیماری کند. جهت پی بردن به وجود یا عدم آلودگی آبها معمولا از یک سری میکروبهای شاخص استفاده می شود. مهمترین باکتریهایی که به عنوان شاخص آلودگی آب پیشنهاد شده اند باکتری های گروه کلی فرم به ویژه E-coli (اشیرشیا کلی) می باشند. کلی فرمها به عنوان انتروباسیل یا انتروباکتر، باسیلهایی گرم منفی هوازی- بی هوازی اختیاری می باشند.

اکسیداز منفی بوده و باعث تخمیر گلوکز و هیدراتهای کربن می شوند.کفی فرمها در روده انسان به حالت همزیستی به سر می برند ولی برخی از گونه های آن تولید بیماری می نمایند. گرچه همه اعضای این گروه منحصرا ریشه مدفوعی ندارند ولی عموما به مقدار زیادی در مدفوع انسان و دیگر حیوانات خونگرم یافت می شوند. تشخیص ارگانیسم های کلی فرمی مدفوعی به خصوص E-coli دلیل قطعی آلودگی آب توسط مدفوع انسان می باشد که به صورت M.P.N یا بیشترین احتمال تعداد کلی فرم در 100 میلی لیتر نمونه آب گزارش می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات موضوع مورد بررسی 4

1-1 باسیلهای گرم منفی روده ای- انتروباکتریاسه 5

1-1-1. تقسیم بندی 5

1-1-2. مورفولوژی و تعیین هویت 6

1-1-2-1. ارگانیسم های تیپیک 6

1-1-2-2. کشت 8

1-1-2-3. مشخصات رشد 8

1-1-3. معرفی گروههای مختلف انتروباکتریاسه 11

1-1-3-1. اشریشیاکلی E-coli 11

1-1-3-2. گروه کلبسیلا- انتروباکتر- سراسیا 13

1-1-3-3. گروه پروتئوس – مورگانلا- پرودیدنسیا 17

1-1-3-4. سیتروباکتر 19

1-1-3-5 شیگلا 20

1-1-3-6. سالمونلا 22

1-1-3-7. سایر انتروباکتریاسه ها 23

1-1-4. ساختمان آنتی ژنی 24

1-2. بیماری های ناشی از انتروباکتریاسه به جز سالمونلا و شیگلا 28

1-2-1. ارگانیسم های عامل بیماری 28

1-2-2. بیماری زایی و یافته های بالینی 29

1-2-2. الف. اشیرشیاکلی E-coli 29

1-2-2. الف.1. عفونت مجاری ادرار 29

1-2-2. الف. 2. بیماریهای اسهالی مربوط به E-coli 30

1-2-2. الف. 3. سپسیس sepsis 30

1-2-2. الف. 4. مننژیت 31

1-2-2. ب. کلبسیلا- انتروباکتر- سراسیاوپروتئوس- مورگانلا- پرودیدنسیا وسیتروباکتر. 31

1-2-2. ب. 1. کلبسیلا 31

1-2-2. ب. 2. انتروباکتر آئروژنز 32

1-2-2. ب. 3. سراسیا 32

1-2-2. ب. 4. پروتئوس 32

1-2-2. ب. 5. پروویدنسیا 33

1-2-2. ب. 6. سیتروباکتر 34

1-3 اپیدمیولوژی، پیشگیری و کنترل 35

1-3-1. تستهای تشخیصی آزمایشگاهی 36

1-3-1. الف. نمونه ها 36

1-3-1. ب. اسمیر یا گستره 36

1-3-1. ج. کشت 36

1-3-2. ایمنی 36

1-3-3. درمان 37

فصل دوم: بررسی مکان نمونه برداری- سد امیرکبیر 39

فصل سوم: مواد و روشها 50

3-1. نمونه برداری 51

3-1-1. نمونه برداری از آبهای سطحی 51

3-1-2. نمونه برداری عمقی (نمونه برداری از رسوبات) 52

3-1-3. وسایل نمونه برداری 54

3-1-4. حفاظت از نمونه ها 54

3-2. بررسی روشهای کشت و جداسازی میکروب 55

3-2-1. مطالعه کمی 55

3-2-1-1. plate count method 55

3-2-2. مطالعه کیفی 56

3-2-2-1. روش کشت در لوله 57

3-2-2-2. روش کشت بر روی صافی های باکتریولوژیک 58

3-2-3. روش کار آزمایش های میکروبی 58

3-2-3-1. شمارش کلیه میکروب ها pour plate 59

3-3 جستجو و شناسایی کلی فرمها (روش MPN) 60

3-3-1. تعریف MPN 61

3-3-1-1. تست احتمالی Total coli form 62

3-3-1-2. تست تأییدی 63

3-3-1-3. تست تکمیلی 63

3-3-1-3-1. تست ایندول Indole test 64

3-3-1-3-2. Methylred test and Vogezprosquar test 66

3-3-1-3-3. Citrat test 67

3-3-1-3-4. (Triple sugar Iron Agar test) T.S.I test 67

فصل چهارم: نتایج 71

4-1. بحث و نتیجه گیری 72

4-2. جداول و نتایج 74

4-3. پیشنهادات 82

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی 84

فهرست منابع غیر فارسی 85

چکیده انگلیسی 86