ترجمه مقاله مریستم (بخشینه) شاخۀ مسطح (fsm) در گیاه برنج

مقاله ترجمه شده با عنوان مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است.

عنوان انگلیسی مقاله: The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-١ p١۵٠ subunit, is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period

عنوان فارسی مقاله: مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-١ p١۵٠ را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است.

دسته: زیست شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢١

چکیده ترجمه:

ما جهش یافته های مریستم شاخۀ مسطح (fsm) درگیاه برنج را جدا کردیم که رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش خشک شدند. از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm دارای مریستم (بخشینه) های راسی شاخۀ کوچک و مسطح بودند( SAMها) ،ما نشان خواهیم داد که FSM برای حفظ کامل SAM لازم است. FSM یک ارتولوگ مفروض FASCIATA١ آرابیدوپسیس (FAS١) را رمزگذاری میکند که با زیرواحد p١۵٠ عامل ١اجتماع کروماتین (CAF-١) مطابقت دارد. FSM به صورت تکه تکه در سلولهای با تقسیم فعالانه نمایان میشود که نشان دهندۀ ارتباط محکم FSMبا مراحل چرخۀ سلول ویژه میباشد. هدف مضاعف در محل هیبریدشدگی لکه دار با ژنهای نشانگر چرخۀ سلول نشان داد که FSM عمدتا در مرحلۀ G١ بیان میشود. در fsm، بیان دو ژن نشانگر که مراحل S و G٢ تا M را نشان میدهند، در SAM بهتر شد. علیرغم کاهش تعداد سلول ها در SAM، حاکی از آن است که مراحل S و G٢ در fsm طولانی هستند. علاوه بر این، رویدادهای رشد در برگ های fsm در زمان کامل رخ میدهد. این نشان میدهد که تنظیم موقتی رشد، جدا از دورۀ چرخۀ سلول رخ میدهد. بر خلاف فنوتیپ خط دار (fascinated) Arabidopsis fas١، فنوتیپ fsm کاهش اندازۀ SAM رانشان داد. فنوتیپ های مخالف بین fsm و fas١ نشان میدهد که حفظ SAM بین برنج و آرابیدوپسیس به صورت متفاوت تنظیم میشود.

کلیدواژه ها:مریسم شاخه مسطح (Flattened shoot meristem)، برنج، مریستم راسی، CAF-١،چرخۀ سلول، Fasciata١

مقدمه: در گیاهان آلی، تمام اندام های بالای زمینی و زیرزمینی از مریستم (بخشینه) های راسی شاخه ( SAMها) و مریستم (بخشینه) های راسی ریشه (RAM) تولید می شوند. این مریستم (بخشینه) ها قابلیت چندگانۀ pluripotency)) خود را حفظ می کنند و در سرتاسر مراحل تولید مثل و رویشی، مرتبا اندام و بافتهای جدید تولید میکنند. بنابراین، مکانیسم چگونگی حفظ کامل SAM اهمیت اساسی در بیولوژی گیاهی رشد و نمو دارد. ژن های متعددی که در حفظ SAM شرکت میکنند در آرابیدوپسیس شناخته شده اند. SHOOT MERISTEMLESS (STM) و WUSCHEL (WUS) از جهش یافته های آنها به همراه تشکیل و یا حفظ SAM برآمده شناسایی شدند (Barton و Poethig، ١٩٩٣) و( Laux و همکاران، ١٩٩۶). STM ( لانگ و همکاران ١٩٩۶) با KNOTTED١ ذرت ( هاک و همکاران ١٩٨٩) و OSH١ برنج ( ماتسوکا و همکاران ١٩٩۵) همولوگ (نظیر) میباشد.