پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی

دانلود پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی

فرمت: word قابل ویرایش

فهرست

فصل اول

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

1- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش

اهداف تحقیق

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

محدودیت های تحقیق

محدودیتهای خارج از کنترل محقق

1- فعالیت بدنی منتخب

2- دانش آموزان پایه پنجم دبستان

3- توانائیهای ادراکی – حرکتی

4- تعادل ایستا

5- تعادل پویا

6- هماهنگی

7- قدرت

8- دقت

9- سرعت

فصل دوم

مقدمه:

تعریف حرکت:

طبقه بندی حرکت

مبانی نظری ادراک

تعریف ادراک

انواع ادراک

توانائیهای حرکتی و اهمیت آن

توانائیهای جسمانی

1- قدرت تحمل بدن یا استقامت

2- قدرت یا نیرومندی

3- انعطاف پذیری عضلانی

4- چابکی

تواناییهای ادراکی

1- تمییز حسی حرکتی:

2- تمیز بصری:

تواناییهای ادارکی – حرکتی

3- تمیز شنوایی:

4- تمیز لمسی:

نظریه های رشد حرکتی

1- نظریه دید حرکتی گتمن

1- نظریه حرکت آفرینی بارش

3- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی

4- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت

آزمونهای حرکتی

1-1- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت

2- تصویر بدنی و تشخیص تفاوت:

3- پیوند ادراکی – حرکتی:

2- کنترل چشمی:

5- درک شکل:

2- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی

3- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی

کاربردهای کلی حرکتی

ابزار جمع آوری اطلاعات

1-1- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان

روش اجرا

مقدمه

الف) تحقیقات داخلی

ب) تحقیقات خارجی

نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل:

جامعه آماری

نمونه آماری

متغیر وابسته:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه:

آزمون فرض های تحقیق

تعادل پویا

ابزار تحقیق

روش آماری

تعادل ایستا:

هماهنگی

فرض سوم

فرض چهارم

سرعت حرکت

فرض پنجم

قدرت:

فرض ششم

توانائیهای ادراکی – حرکتی

فرض هفتم

فصل پنجم « نتیجه گیری »

مقدمه

خلاصه پژوهش

بحث و بررسی نتایج تحقیق

تعادل پویا

نتایج

سرعت حرکت

قدرت

تعادل ایستا

هماهنگی

پیشنهادات

پیشنهادات تربیتی آموزشی

توانائیهای ادراکی – حرکتی

پیشنهادهای پژوهشی

منابع