بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، بخش اول: بخش های نارسای آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

دسته بندی: مدیریت » مدیریت مناقصات


 • بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
 • نارسایی های قانون برگزاری مناقصات
 • نارسایی های آیین نامه اجرایی قانون مناقصات
 • نارسایی های آیین نامه مناقصات
 • نارسایی های قانون مناقصات
 • قانون مناقصات

دانلود جزوه آموزشی بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

بخش اول: بخش های نارسای آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات

ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران

ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 24: معیارهای ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی

بخش دوم: پیشنهادات مشخص

ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران

ماده 24: معیارهای ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی


 • بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
 • نارسایی های قانون برگزاری مناقصات
 • نارسایی های آیین نامه اجرایی قانون مناقصات
 • نارسایی های آیین نامه مناقصات
 • نارسایی های قانون مناقصات
 • قانون مناقصات