بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

موضوع:

بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

یافته ها:

در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss تحلیل گردید و نتایج به صورت جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی برای تمام متغیرها تنظیم گردید

فهرست مطالب

زمینه پژوهش

بیان مسئله پژوهش

اهداف پژوهش

الف) اهداف کلی

ب) اهداف ویژه

فرضیه های پژوهش

تعریف واژه ها

پیش فرضهای پژوهش

محدودیت های پژوهش

الف) محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

ب) محدودیت های در اختیار پژوهشگر …

اهمیت پژوهش

منابع فارسی

منابع خارجی