بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

فصل اول: مقدمه 2 بیان مسئله 4 هدف از تحقیق و اهمیت مساله 11 فرضیه تحقیق 13 متغیرهای پژوهش 13 فصل دوم: ادبیات پیشینه در تحقیق اضطراب و فشار روانی 17 اجزای اضطراب 18 انواع اضطراب 21 اندازه‌گیری اضطراب 24 اضطراب امتحان 25 رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی، درمان شناختی – رفتاری) 29 بحران اضطراب در نوجوانی 31 دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب 32 نظریه‌های اضطراب 45 کنار آمدن با اضطراب 49 مکانیسم‌های دفاعی 51 اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه 53 اضطراب و یادگیری 57 علتهای رایج اضطراب 59 آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil) 61 نظریه‌های روانکاوی، رفتار، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی 62 فصل سوم: طرح تحقیق جامعه مورد تحقیق 68 روش نمونه‌گیری 68 ابزار تحقیق 68 روش نمره‌گذاری 69 فصل چهارم: ارائه داده ها 71 محاسبات آماری 73 فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری 77 محدودیتها و پیشنهادات تحقیقی 77 فهرست منابع 79 پیوست 81 پرسشنامه