تحقیق بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه

دانلود تحقیق در مورد بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه، در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول: طرح تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤال ]ای

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


  • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال

دانلود تحقیق در مورد بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه،

در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

پیشینه نظری

تاریخچه روان شناسی بلوغ

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی

عوامل مؤثر در بلوغ

بلوغ از دیدگاه روان شناسان

عاطفه چیست

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی

مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی

الگوی تحور روانی- اجتماعی

تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان

رشد و تکامل هیجانی- عاطفی

رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آن ها

رشد و تکامل اجتماعی

ترک خانه پدری

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه

تعادل عاطفی روانی نوجوان

خودمحوری نوجوانان

خود پنداره و انواع خود

الگوی اریک اریکسون درباره هویت

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری

انواع هویت

بحران های دوره نوجوانی

پیشینه عملی

فصل سوم: اجرای تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار گردآوری داده ها

روش گرد آوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

تجزیه و تحلیل یافته ها

اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش

اطلاعات مربوط به سؤال های 2 تا 5 پژوهش

داده های جانبی

نمودار چندضلعی فراوانی مشاهده شده

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری

5-2- محدودیت ها

5-3 پیشنهادات

پیوست

منابع و مآخذ

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر، بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی، تفاوت معناداری وجود دارد یا نه ؟

ابراز تحقیق پرسش نامه، مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی 2 می باشد، پژوهش به صورت زیر به دست آمد...


  • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال