مقاله با موضوع بررسی تأثیر انتخاب شاخص های جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن…

مقاله با موضوع بررسی تأثیر انتخاب شاخص های جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه آبریز ارس، در قالب pdf و در 7 صفحه

دسته بندی: مهندسی عمران » آب


 • انتخاب شاخص جغرافیایی
 • فیزیوگرافیک
 • هواشناسی
 • مناطق همگن
 • منطقه بندی
 • حوضه آبریز
 • ارس

مقاله با موضوع بررسی تأثیر انتخاب شاخص های جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه آبریز ارس

در قالب pdf و در 7 صفحه


 • انتخاب شاخص جغرافیایی
 • فیزیوگرافیک
 • هواشناسی
 • مناطق همگن
 • منطقه بندی
 • حوضه آبریز
 • ارس