پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی زمانمند

پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی زمانمند

چکیده:

اگر چه بیشتر پدیده ها در طول زمان تغییر می کنند اما همیشه تلاش می شود که پدیده های دنیایی واقعی را با طبیعتی ایستایشان ( غیر پویا ) مدل نمایند. حتی وقتی تغییراتی در پدیده رخ می دهد، آن تنها محدود به شناسایی و تشخیص تغییرات در یک دوره زمانی می باشد. این مدلهای ایستا، زمانی کاربرد دارند که پدیده ها با یک بازه ی طولانی تغییرات فرض شوند. از دهه 1980 و با افزایش کاربردهای سیستم های اطلاعاتی زمین مرجع (GIS)، مدلهای پویا بسیار مورد توجه قرار گرفتند و باعث شد که شاخه ای از GIS به نام GIS مکانی_زمانی همراه با سیستمهای مدیریت پایگاه داده های زمانی در علم کامپیوترگسترش یابد.

با این وجود در حال حاضر بیشتر تحلیل های GISبر مبنای مدلهای ایستا می باشد، اما تعداد رو به رشدی در حال تحقیق درزمینه GIS زمانمند می باشند که ممکن است در آینده نزدیک بازار GIS را تحت سلطه خود در آورند. اما امروزه اغلب مدلهای ارائه شده یا به صورت مفهومی بوده و کمتر مورد پیاده سازی قرار گرفته اند و یا برای کاربرد ویژه ای طراحی شده اند. [Nadi, 2003] در این سمینار به طور جامع، به معرفی سیستم های اطلاعات مکانی_زمانی، اجزاء یک سیستم اطلاعات مکانی_زمانی و نیز بیان مراحل ایجاد یک مدل داده زمانمند می پردازیم، تا مسیر را برای تحقیقات آتی دیگر دانشجویان علاقمند به GIS به خصوص در زمینه Temporal GIS، روشن تر از پیش نماییم .

کلمات کلیدی:

Temporal GIS

مدلسازی زمان-مکان

سیستم های اطلاعاتی زمین مرجع

مقدمه:

باتوجه به اینکه دنیای پیرامون ما در حال تغییرمی باشد، نمی-توان نسبت به این دگرگونی ها بی تفاوت بود و نیاز داریم که اطلاعات خود را با این تحولات هماهنگ سازیم، حال آنکه سیستم اطلاعات جغرافیایی که برای ذخیره سازی و ساماندهی این اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است، باید به گونه ای با این روند تغییرات پیش رود. دراین فصل به بیان گستره حضور این تکنولوژی در دنیای امروز و اهمیت زمانمند بودن GIS می-پردازیم. در پایان، همچنین به ذکر ساختار کلی سمینار، برای استفاده هر چه بهتر از مطالب آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

صفحه عنوان

ه چکیده .

و فهرست مطالب .

ح فهرست تصاویر

ط فهرست جداول .

فصل اول: مقدمه

2 1-1 مقدمه

2 1-2 گستره فعالیت های GIS .

3 1-3 ضرورت پرداختن به زمان درحیطه فعالیت های GIS

4 1-4 تاریخچه ای از زمان در GIS .

8 1-5 بخشهای مختلف یک GIS زمانمند .

8 1-6 ساختار سمینار .

فصل دوم: مدلسازی زمان-مکان در GIS

10 2-1 مقدمه

10 2-2 انواع داده ها در GIS زمانمند

10 2-2-1 مکان .

12 2-2-2 زمان .

17 2-2-3 توصیفی

18 2-3 مدلسازی زمان-مکان در GIS .

18 2-3-1 ذخیره سازی تغییرات مکانی یک شئ .

20 2-3-2 نحوه سامان دهی اطلاعات مکانی-زمانی در پایگاه داده رابطه ای .

22 2-3-3 بازیابی اطلاعات زمانمند در پایگاه داده رابطه ای .

23 2-3-4 پرسش های مکانی- زمانی

فصل سوم: انواع مدلسازی زمانمند

27 3-1 مقدمه .

27 3-2 انواع مدل ها .

فصل چهارم: کاربردهایT-GIS

35 4-1 مقدمه

35 4-2 کاربردهایT-GIS

36 4-2-1 کاربرد Temporal GIS در مدیریت کیفیت هوا .

39 4-2-2 کاربرد Temporal GIS در شناسایی کاربری زمین و حمل ونقل عموعی

فصل پنجم: نتیجه گیری

46 نتیجه گیری

47 منابع

فهرست تصاویر

7 خط سیر شئObject lifeline (Worboys , 2004) . شکل1-1

14 ) Worboys 2004( زمان خطی، انشعابی و چرخش شکل2-1

16 توپولوژی زمان در حالت رویداد-رویداد . شکل2-2

17 توپولوژی زمان در حالت رویداد-فرایند . شکل2-3

17 توپولوژی زمان در حالت فرایند-فرایند شکل2-4

19 ذخیره سازی به روش Object based . شکل2-5

19 ذخیره سازی به روش Chang based . شکل2-6

21 نقشه سال 1999 شکل2-7

21 نقشه سال 2000 شکل2-8

21 نقشه سال2001 . شکل2-9

37 موقعیت ایستگاه های آلودگی هوا در تهران . شکل4-1

38 آلودگی چهار آلاینده در ایستگاه بهمنی در سال 2002 (1381) . شکل4-2

38،39 آلاینده TSM در سال 2002 (1381) شکل4-3

40 لایه های Snap Shot کاربری اراضی در GIS شکل4-4

41 لایه های نقاط GIS ترکیبی فضا زمان شکل4-5

42 لایه های خط و پلیگون GISترکیبی فضا زمان . شکل4-6

44 نمایش نقشه کاربری اراضی انتخاب شده تحت شرایط scenario 1 . شکل4-7

فهرست جداول

7 قابل شمارش و غیر قابل شمارش؛ موجودیت پایا و رویداد جدول 1-1

20 جدول مخزن برای داده های مکانی زمانمند یک محدوده شهری جدول2-1

22 جدول نمایش اطلاعات خواسته شده . جدول2-2

42 روش اندازه گیری Sinton . جدول4-1

43 روش Sinton در آنالیز زمانی مکانی برای دو پدیده . جدول4-2