دانلود گزارش کارآموزی پست و ترانسفورماتور و رله

موضوع:

دانلود گزارش کارآموزی پست و ترانسفورماتور و رله

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

پیش گفتار:

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند. با افزایش مصرف انرژی، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است. ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است. امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند. تولید قدرت خطوط انتقال، وسیستم های توزیع انرژی. به این ترتیب، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

– تاریخچه صنعت برق 5

– فلسفه وجود پستهای فشار قوی7

– سیستم قدرت 9

1- پست9

2- بهره برداری از پستهای برق10

– شرح وظایف اپراتور پستهای 230 کیلو ولت12

الف – وظایف اپراتور شبکار13

ب – وظایف اپراتور روزکار 15

فصل دومترانس و ملحقات آن17

– تعریف ترانسفورماتور 18

-تلفات ترانسفورماتور21

– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز22

– ترانسفورماتور جریان C. T 27

– ترانسفورماتورهای ولتاژ V. Tو P. Tو C. V. T32

فصل سوم: رله های حفاظت خط وترانس 35

1- حفاظتهای ترانسفورماتور 36

– رله بوخهلتس36

– رله جریان زیاد با زمان معکوس 38

– رله دیفرانسیل 39

– رله ارت فالت 39

– رله اضافه جریان40

– رله جریان زیاد با زمان ثابت40

2- حفاظت خط 41

– رله دیستانس41

فصل چهارم: کلیدهایقدرت42

– کلیدهای فشار قوی43

– قطع کننده یا سکسیونر46

-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی46

– کلید قدرت یا دژنکتور 50

-کلیدهای تمام روغنی 51