به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور؛ ارائه یک چهارچوب مفهومی مطابق استاندارد مدیریت پروژه

به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور، ارائه یک چهارچوب مفهومی مطابق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و در مراحل چرخه عمر پروژه، مطالعه موردی شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران، در قالب پی. دی. اف و در 26 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، مرور ادبیات تحقیق، چرخه حیات پروژه و انواع دانش...

دسته بندی: مدیریت » مدیریت دانش


 • به اشتراک گذاری
 • دانش
 • سازمانهای
 • پروژه محور
 • ارائه
 • چهارچوب
 • مفهومی
 • مطابق
 • استاندارد
 • مدیریت
 • پروژه PMBOK
 • مراحل
 • چرخه
 • عمر
 • پروژه
 • مطالعه
 • موردی
 • شرکت
 • مهندسین
 • مشاور
 • سازه پردازی
 • ایران
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • تحقیق
 • پروژه
 • پژوهش
 • مقاله

به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور؛ ارائه یک چهارچوب مفهومی مطابق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و در مراحل چرخه عمر پروژه (مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)

در قالب پی. دی. اف و در 26 صفحه شامل:

چکیده

مقدمه

مرور ادبیات تحقیق:

چرخه حیات پروژه و انواع دانش، تاثیرات مدیریت دانش بر مدیریت پروژه، بررسی گروههای فرآیندی مدیریت پروژه از دیدگاه مدیریت دانش، تسهیم دانش، اهمیت تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور، روشهای تسهیم دانش در پروژه، عوامل موثر بر تسهیم دانش در محیط پروژه، مکانیزمهای تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور

مدل و فرضیه های تحقیق

روش شناسی تحقیق

مطالعه موردی – شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران:

یافته های تحقیق

چهارچوب مفهومی تسهیم دانش در سازمانهای پروژه محور بر اساس مراحل چرخه حیات پروژه و استاندارد PMBOK

نتیجه گیری

چکیده:

به اشتراک گذاری دانش یکی از گام های مهم فرآیند مدیریت دانش محسوب می شود. نقش به اشتراک گذاری دانش در مدیریت دانش سازمان های پروژه محور از چنان اهمیتی برخوردار است که بعضی از نویسندگان و محققان معتقدند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از به اشتراک گذاری دانش است. جهت اجرای بهتر این گام در سازمان های پروژه محور، می بایست ابزارها و تکنیک های به اشتراک گذاری دانش شناسایی گردد. در این تحقیق از طریق بررسی مقالات، پایان نامه ها، کتاب ها و سایر منابع و مراجع منتشر شده در زمینه مدیریت دانش، روش های مختلف معرفی شده در ادبیات تحقیق برای به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور شناسایی و ویژگی های هر کدام از آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه پس از بررسی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش در محیط های پروژه ای، بر اساس مکانیزم های مختلف تعریف شده برای تسهیم دانش نسبت به طبقه بندی روش های شناسایی شده اقدام گردیده و در گام آخر نیز با اخذ نظرات خبرگان اجرایی حوزه مدیریت دانش و مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران از طریق طراحی و توزیع پرسش نامه، چهارچوبی مفهومی برای به اشتراک گذاری دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمان های ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که برای هر PMBOK پروژه محور و مطابق استاندارد مدیریت پروژه کدام از حوزه های نه گانه دانش مدیریت پروژه و مراحل مختلف چرخه حیات پروژه می بایست از روش تسهیم دانشی استفاده نمود تا اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد.


 • به اشتراک گذاری
 • دانش
 • سازمانهای
 • پروژه محور
 • ارائه
 • چهارچوب
 • مفهومی
 • مطابق
 • استاندارد
 • مدیریت
 • پروژه PMBOK
 • مراحل
 • چرخه
 • عمر
 • پروژه
 • مطالعه
 • موردی
 • شرکت
 • مهندسین
 • مشاور
 • سازه پردازی
 • ایران
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • تحقیق
 • پروژه
 • پژوهش
 • مقاله