دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران با عنوان برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی عمران با عنوان برنامه ریزی شهری

مقدمه:

پیدا کردن قاعده ای برای تفکیک زمین که نیاز به مسکن از طریق آن بهترین وجه ممکن (بطور بهینه) برآورده شود و برای همه چیز، در همه مکانها و همه زمانها جواب داشته باشد غیر ممکن است و در هیچ کتاب مرجعی نیز چنین نظام و قاعده ای ارائه نشده است. زیرا به همان گونه که نمی توان برای یک انسان از پیش یا در دوران کودکی اش مشخص کرد که در آینده به چه شغل یا مشاغلی بپردازد، به چه کسانی رای می دهد، چه کسی را برای زندگی مشترک یا به دوستی برگزیند و کجا زندگی کند، برای ابعاد محل سکونت، شبکه های دسترسی، نحوه گسترش عمودی و افقی زیستگاه وی نیز نمی توان احکامی جاودانه صادر کرد.

برای بدست آوردن چنین قاعده ای می بایست عوامل متعددی را در یک ماتریس N بعدی وارد کرد. عواملی که بعضی ریشه در گذشته دارند، بعضی پیش بینی آینده اند و بعضی می بایست به مسائل حال جواب گویند. گروهی فرهنگی ، گروهی اقتصادی و دسته ای از آنها جغرافیائی اند و مکانهای مختلف به گونه های مختلف وجود داشته و ترکیب آنها نیز از یکدیگر متمایز است. بسیاری از این عوامل کمی یا قابل تبدیل به کمیت نیستند. مقولات اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازی و برنامه ریزی شهری، به همراه مقولات معماری و مهندس فنی، مسائل و مشخصه های طبیعی و اقلیمی با گرایشات سنتی و فرهنگی و اجتماعی و بالاخره سلائق فردی، آمزیه ای پویا و متنوع را در مکانهای گوناگون ایجاد می کنند که از پیش نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد.

کلمات کلیدی:

مسکن و شهرسازی

برنامه ریزی مسکن

برنامه ریزی شهری

نظام قطعه بندی زمین

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بررسی قطعه زمین مسکونی (یاخته)

تأثیر عوامل کلان بر قطعه بندی زمین:

تناسب اجتماعی

1- الگوی سکونت

2- جمعیت

3- خانوار

4- اقشار اجتماعی

5- گرایشهای سکونت

6- وجوه شرعی

7- واحد همسایگی

تناسب اقتصادی

1- اقتصاد ساختمان

2- گروههای درآمدی

3- قیمت زمین

4- هزینه های تأسیسات شهری

5- اقتصاد شهری

اقلیمی

کالبدی

1- قواعد و مقررات

2- مشخصات زمین

3- قطعه بندی مناسب زمین

3-1- حرکت افقی

3-2- حرکت عمودی

جمع بندی

1- عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر

2- ارتباط یاخته با عوامل کلان مؤثر بر نظام قطعه بندی

3- تراکم ساختمانی

4- مشخصات قطعات زمین

5- تراکم شهری

6- توضیحات مربوط به جدول 2-5

7- روش اجرائی قطعه بندی

8- بلند مرتبه سازی

منابع