تحقیق بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

مقدمه: تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم بندی قرار دهیم می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیراقتصادی شدن...

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی


 • بررسی علل مهاجرت از روستاها به شهرها
 • بررسی علل مهاجرت
 • مهاجرت نیروی کار
 • مهاجرت از روستاها
 • مهاجرت از شهری به شهر دیگر
 • کار و سرمایه
 • علل مهاجرت نیروی کار
 • دانلود تحقیق
 • تحقیق جامعه شناسی
 • تحقیق رشته علوم اجتماعی

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم بندی قرار دهیم می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب (Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری (خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می شود.

در بحث های تئوریک و نظری به این نتیجه می رسیم که نمی توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیده آنها آنچه که واقعاَ مهاجرت نیروی کار را تسریع می کند همان دوگانگی منطقه ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب می شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه ای و نابرابری در رابطه مبادله بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده ای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می زند و مشکلات جدی بی کاری شهری را وخیم تر می کند مورد توجه قرار می گیرد. این مشکلات بواسطه عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.


 • بررسی علل مهاجرت از روستاها به شهرها
 • بررسی علل مهاجرت
 • مهاجرت نیروی کار
 • مهاجرت از روستاها
 • مهاجرت از شهری به شهر دیگر
 • کار و سرمایه
 • علل مهاجرت نیروی کار
 • دانلود تحقیق
 • تحقیق جامعه شناسی
 • تحقیق رشته علوم اجتماعی