مقاله تأثیر بافت و ریزساختار بر خواص خوردگی، مکانیکی و شکل پذیری پوشش گالوانیزه گرم

دانلود مقاله با موضوع تأثیر بافت و ریزساختار بر خواص خوردگی، مکانیکی و شکل پذیری پوشش گالوانیزه گرم، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر بافت و ریزساختار بر خواص خوردگی، مکانیکی و شکل پذیری پوشش گالوانیزه گرم، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر بافت و ریز...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • خواص خوردگی
 • خواص مکانیکی
 • شکل پذیری
 • پوشش گالوانیزه گرم
 • گالوانیزه
 • گالوانیزه گرم
 • بافت گالوانیزه گرم
 • استحکام تسلیم
 • آزمون پلاریزاسیون تافل
 • مقاله گالوانیزه
 • تحفیق گالوانیزه

دانلود مقاله با موضوع تأثیر بافت و ریزساختار بر خواص خوردگی، مکانیکی و شکل پذیری پوشش گالوانیزه گرم،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، تأثیر بافت و ریزساختار بر خواص خوردگی، مکانیکی و شکل پذیری پوشش گالوانیزه گرم، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر بافت و ریزساختار پوشش گالوانیزه تولیدی شرکت فولاد مبارکه بر خواص خوردگی و مکانیکی پوشش ارزیابی شد. مقدار سرب حمام گالوانیزه در محدوده 0. 04 تا 0. 14 درصد وزنی تغییر داده شد. بافت پوشش با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس و رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل تعیین شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد سرب حمام گالوانیزه، شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (00. 2) پوشش را کاهش داده و باعث افزایش اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما شده است. هم چنین دیده شد که در اثر کاهش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (00. 2)، چگالی جریان خوردگی پوشش در آزمون پلاریزاسیون تافل افزایش یافته است. پس از بررسی تاثیر بافت، اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما بر خواص مکانیکی، مشخص شد کاهش اندازه اسپنگل ها و افزایش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (00. 2) منجر به بهبود شکل پذیری شده و افزایش ضخامت لایه گاما نیز استحکام تسلیم ورق را افزایش می دهد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10


 • خواص خوردگی
 • خواص مکانیکی
 • شکل پذیری
 • پوشش گالوانیزه گرم
 • گالوانیزه
 • گالوانیزه گرم
 • بافت گالوانیزه گرم
 • استحکام تسلیم
 • آزمون پلاریزاسیون تافل
 • مقاله گالوانیزه
 • تحفیق گالوانیزه