مقاله ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al

دانلود مقاله با موضوع ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن، مورد تحقیق و پژوهش قرار...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al
 • Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی
 • نانو کامپوزیت
 • کامپوزیت سطحی
 • آلومینیوم
 • سایش
 • متالورژی
 • مواد

دانلود مقاله با موضوع ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در مقاله حاضر، از یک تکنیک جدید به نام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) به منظور ادغام ذرات نانومتری Al2O3 در زمینه آلومینیومی و ایجاد لایه کامپوزیت سطحی Al-Al2O3 استفاده شد. لایه کامپوزیتی با موفقیت ایجاد شد و به منظور بررسی ریزساختار، نحوه توزیع ذرات تقویت کننده و چسبندگی لایه کامپوزیتی به زیرلایه، توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهند که توزیع ذرات سرامیکی یکنواخت بوده و لایه کامپوزیتی نیز چسبندگی خوبی با زیرلایه دارد. نتایج حاصل از آزمایش سختی سنجی نشان می دهد که سختی لایه کامپوزیتی ایجاد شده در حدود دو برابر سختی آلومینیوم اولیه می باشد. در ادامه به منظور بررسی رفتار سایشی لایه کامپوزیت ایجاد شده، آزمایش سایش انجام شد و مکانیزم های حاکم در سایش آلومینیوم اولیه و هم چنین لایه کامپوزیتی ارائه گردید. نتایج حاصل از آزمایش سایش بیان کننده افزایش قابل توجه مقاومت به سایش آلومینیوم در پی ایجاد لایه کامپوزیتی می باشد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10


 • ایجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی Al
 • Al2O3 با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی
 • نانو کامپوزیت
 • کامپوزیت سطحی
 • آلومینیوم
 • سایش
 • متالورژی
 • مواد