مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و حس سازی در شرکت چند ملیتی (پاورپوینت)

موضوع:

مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و حس سازی در شرکت چند ملیتی (پاورپوینت)

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

2- بحث قبلی

1-2 مدیریت حسابداری استراتژیک

ویکسون یافته‌های مشابهی در قضیه مطالبه بریتانیا دارد

آرنز مطالعه تفسیری را معین می کند که مداخلات استراتژیک مدیریت حسابداری را بررسی می کند

2-2 حس سازی سازمانی چ

3- روش شناسی

1-3 روش شناسی تئوری بنیادین

2-3 روشهای تحقیق

4- قضیه مطالعه

پدیده اصلی حس سازی

استراتژی متقابل برای حس سازی

ساختار سازی وهماهنگ کردن

ارتباط ومفهوم سازی

تراکم سازی و توازن بندی

شرایط مفهوم حس سازی

شرایط اتفاقی – قالب بیرونی و درونی

نتایج حس سازی

مدل الگوی حس سازی در قالب استراتژیک

خلاصه و نتیجه