مقاله استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول – فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برج های…

دانلود مقاله با موضوع استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول- فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برج های خنک کننده، در قالب pdf و در 13 صفحه. در این مقاله کاربردی، استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول- فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برج های خنک کننده، مورد تحقیق و پژوهش قرار...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • بازدارنده های ترکیبی آزول
 • فسفونات
 • محافظت از خوردگی مس و برنج
 • خوردگی مس
 • خوردگی برنج
 • آزول
 • فسفونات
 • مقاله بازدارنده های ترکیبی آزول
 • فسفونات
 • مقاله محافظت از خوردگی مس و برنج
 • مقاله خوردگی مس
 • مقاله خوردگی برنج
 • مقاله آزول
 • مقاله فسفونات
 • تحقیق بازدارنده های

دانلود مقاله با موضوع استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول – فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برج های خنک کننده،

در قالب pdf و در 13 صفحه.

در این مقاله کاربردی، استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول- فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برج های خنک کننده، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب آزول ها و فسفونات ها بر روی برنج در آب، به منظور ساخت بازدارنده ای که هم زمان به حفاظت برنج و فولاد بپردازد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از سه نوع بازدارنده مختلف فسفوناتی آمینوتری متیلن فسفونیک اسید (AMP)، فسفینوپلی کربوکسیلیک اسید (PPC) هیدروکسی اتان و دی فسفونیک اسید (HEDP) و سه نوع بازدارنده آزول بنزوتری آزول (BTA)، تولیل تری آزول (TTA)، مرکاپتو بنزو تری آزول (MBT) استفاده گردید. ابتدا از ترکیب هر یک از بازدارنده های فسفوناتی با فسفات، پلی فسفات، روی و مولیبدات سه نوع بازدارنده ترکیبی مناسب برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد. سپس هر یک از بازدارنده های آزول به طور جداگانه به بازدارنده های ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آن ها در آب با هدایت الکتریکی μS/cm 6000 روی مس و برنج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDA X جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 13


 • بازدارنده های ترکیبی آزول
 • فسفونات
 • محافظت از خوردگی مس و برنج
 • خوردگی مس
 • خوردگی برنج
 • آزول
 • فسفونات
 • مقاله بازدارنده های ترکیبی آزول
 • فسفونات
 • مقاله محافظت از خوردگی مس و برنج
 • مقاله خوردگی مس
 • مقاله خوردگی برنج
 • مقاله آزول
 • مقاله فسفونات
 • تحقیق بازدارنده های