تحقیق زندگینامه تیمور لنگ

زندگینامه تیمور گورکان{807 -771 ق / 1405- 1369 م } تیمور در خانواده اى از قبایل ترک ماوراءالنهر و در شهر ” کش ” – از توابع سمرقند در ترکستان (آسیای مرکزی فعلی) – در 736 ق / 1335 م دیده به جهان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیر اندازی مهارت یافت.. پدرش تراغاى، از جنگجویان ایل برلاس بود که طایفه اش د

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ


 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • زندگینامه تیمور
 • تیمور لنگ
 • تاریخچه زندگی تیمور لنگ
 • دوره تیمور لنگ

زندگینامه

تیمور گورکان{807 -771 ق / 1405- 1369 م }

تیمور در خانواده اى از قبایل ترک ماوراءالنهر و در شهر ” کش ” – از توابع سمرقند در ترکستان (آسیای مرکزی فعلی) – در 736 ق / 1335 م دیده به جهان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیر اندازی مهارت یافت.. پدرش تراغاى، از جنگجویان ایل برلاس بود که طایفه اش در این نواحى از قدرت و نفوذ محلى برخوردار بودند. در 761 ق / 1360 م، فردى به نام تغلق تیمور، از نوادگان جغتاى، از ترکستان به ماوراءالنهر لشکر کشید. حاجى برلاس که دفاع از شهر کش – بعدها شهر سبز خوانده شد – را در مقابل این مهاجم دشوار یافت، دفاع از ولایت را به پسر تراغاى – تیمور گورکان – سپرد. تیمور که در چنین آشوبى قدم به صحنه حوادث گذاشت در آن هنگام 25 سال داشت. تیمور توانست با زیرکى و سیاست، از همان آغاز کار، و با اظهار طاعت نسبت به مهاجمان، شهر کش را از قتل و غارت نجات دهد. سپس با امیر حسین – نواده قزغن در کابل – بناى دوستى گذاشت و بالاخره خواهر او – اولجاى ترکان – را به عقد ازدواج خود درآورد.

تیمور به سبب همین خویشاوندى، در خانواده امیر حسین به گورکان – داماد – مشهور شد. لیکن، دوستى تیمور با امیر حسین دیرى نپایید و با مرگ اولجاى ترکان، جنگ بین این دو امیر اجتناب ناپذیر شد. در آخرین نبرد، قلعه هندوان نزدیک بلخ، به محاصره سپاه تیمور درآمد و امیر حسین مغلوب و مقتول شد. با این پیروزى تیمور در بلخ به فرمانروایى مستقل رسید (رمضان 771 ق / آوریل 1370 م) و خود را صاحبقران خواند. چهار تن از زنان امیر حسین را نیز به ازدواج خود درآورد و باقى را به سرداران بخشید. پس از آن به ماوراءالنهر رفت و سمرقند را پایتخت خویش ساخت.

در جنگ با والی سیستان نیز چند زخم برداشت، دو انگشت دست راستش قطع شد و پای راستش چنان صدمه دید که تا پایان عمر می لنگید و به این دلیل به «تیمور لنگ» شهرت یافت.

بعد از قدرت یافتنش و یا شاید در زمان جانشینانش، نسب او را به سردار و خویشاوند نزدیک- و شاید افسانه ای- چنگیز خان مغول می رساندند. این بدان جهت بود که می خواستند خود را جانشینان چنگیز قلمداد کنند.

لشگر کشی های تیمور

تیمور که در عین سلحشوری و بی باکی, فردی هوشیار و فرصت طلب بود, توانست به زودی با شکست امیر حسین از نوادگان قزغن در کابل که مدعی منصب اجدادی خود بود, بلخ را تسخیر به این ترتیب و حکومت مستقلی را تشکیل دهد «رمضان 771 ق/ آوریل 1370 م» او سپس خود را صاحبقران خواند. پس از آن تیمور طی پنج سال از 772 تا 777 ق/ 1370 تا 1375 م, سه بار به خوارزم و پنج بار به قلمرو خانان جَثَه در آن سوی سیحون لشکر کشید. با این وجود فتح خوارزم ده سال پس از آغاز سلطنتش ممکن شد و عاقبت آنجا را ویران کرد.


 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • زندگینامه تیمور
 • تیمور لنگ
 • تاریخچه زندگی تیمور لنگ
 • دوره تیمور لنگ