بررسی وضعیت فضای سبز شهری

موضوع:

بررسی وضعیت فضای سبز شهری بخش زارچ

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و پارکها اشاره شده است.

در فصل بعدی به بررسی بخش زارچ پرداخته شده است که بخشی زارچ دارای 8 پارک شهری است که مساحت مجموع آن 7/4 هکتار است که سرانه پارکها 7/4 متر مربع می باشد.

فضای سبز میادین که برابر 21500 متر مربع است که سرانه آن 3/1 متر مربع برای هر نفر است و فضای سبز معابر که 12 هکتار است و سرانه آن 8 متر مربع برای هر نفر می باشد. فضای سبز باغها ی زارچ 2050 هکتار است که سرانه آن 135 متر مربع برای هر نفر می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 10

فصل اول 12

طرح تحقیق 12

1-1 معرفی موضوع و بیان ابعاد آن 12

6-1 پیشینۀ تحقیق 16

فصل دوم 21

خلاصه ای بر شرایط جغرافیایی زارچ 21

بخش (1) ویژگیهای طبیعی بخش زارچ 22

1-1-2 موقع جغرافیایی، حدود، وسعت 22

2-1-2 خلاصه ای بر زمین شناسی و توپوگرافی منطقه 24

– از نظر زلزله و تکتونیک (آسیب شناسی): 25

3-4-1-2 باد و طوفانهای فصلی 28

6-1-2 پوشش گیاهی: 31

8-1-2 جمع بندی و بیان نهایی وضعیت طبیعی منطقه 33

بخش دوم 34

بخش 2: ویژگی های انسانی شهر زارچ 34

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی زارچ 34

تراکم نسبی: 36

رشد سالانه: 37

جدول شماره1 نرخ رشد جمعیت بخش زارچ از سال 80 55 38

4-2-2 بعد خانوار زارچ 38

3-2-2 ترکیب سنی 41

گروههای جمعیتی زارچ در سال 85 42

جدول شماره 4 جدول مربوط به گروههای سنی جمعیت زارچ 85 43

8-2-2 مهاجرت ها 45

بخش 3) اوضاع اقتصادی شهر زارچ 46

مهمترین مشکلات کشاورزی بخش زارچ 48

6-3-2 صنایع دستی 53

8-3-2 اشتغال و بیکاری 54

مرکز آمار سرشماری نفر سر و مسکن 55

فصل سوم 57

مفهوم و مبانی فضای سبز و سابقه آن در ایران 57

1-3 فضای سبز و مفهوم علمی آن 57

2-3 انواع فضای سبز 60

اهمیت و نقش فضای سبز از بعد شهرسازی 63

5-3 عملکردهای فضای سبز در زندگی شهری 66

7-3 اثرات فضای سبز در شهرها 71

8-3 ویژگی های انسانی مؤثر در طراحی فضای سبز شهری 72

فصل چهارم 79

بررسی فضای سبز در بخش زارچ 79

4-1-2 تعریف پارک شهری و انواع آن 84

4-1-3-1 پارکهای زارچ 86

پارک اله آباد زارچ 90

پارک امام حسین 90

4-1-4- فضای سبز میادین 90

جدول شماره 6 آمار فضای سبز میادین زارچ در سال 1385 92

تصویر شماره 2: میادین زارچ 93

4-1-5 فضای سبز معابر و خیابانها 94

جدول شماره 7 آمار فضای سبز خیابانها و بلوارهای زارچ در سال 86 (شهرداری زارچ) 95

تصویر شماره 3: فضای معابر و خیابانهای زارچ 96

فضای سبز معابر شهرک صنعتی ولی عصر 98

4-1-6-4 فضای سبز باغها، موقعیت و سرانۀ آن در زارچ 98

جدول شماره 8 استانداردهای پیشنهادی برای انواع فضاهای باز و تفریحی در سطح کشور 107

3-4 انواع گونه های گیاهی بکاررفته در بخش زارچ 108

گلهای زارچ: 111

فصل پنجم 113

آزمون فرضیات و نتایج آن 113

1-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها 113

منابع و مآخذ 119