مقاله شناخت و آگاهی

مقاله شناخت و آگاهی

شناخت و آگاهی

آگاهی های انسان را از خود و محیط اطرافش که از طریق تحقیق به منظور رفع نیازهای زیستی، روانی و فکری و.. است شناخت می نامند. بینان شناخت بشر بر اساس تحقیقات علمی است . هر چه شناخت های مان دقیق تر باشد به واقعیت نزدیکتر می شویم و انطباق کامل شناخت و واقعیت ، رسیدن به حقیقت است که امکان آن بسیار کم می باشد. از طرف دیگر شناخت حاصل اندیشه ، تلاش و تجربه انسان است بنابراین با توجه به نسبی بودن اندیشه و تجربه انسان ، بالطبع شناخت حاصل شده نیز امری نسبی و غیر مطلق می باشد. لکن به رغم نسبی بودن شناخت های بشری ، دارای اعتبار و اعتماد نیز می باشند انسان با ابزارهای عقلی، ذهنی، مکانیکی حدود و میزان و اعتبار شناخت های خود را تعیین و احتمال خطا یا اشتباه آن را پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی:

شناخت

آگاهی

تحقیق

جامعه آماری

جامعه مورد بررسی

فهرست مطالب

شناخت و آگاهی 1

انگیزه شناخت 2

منشاء شناخت 3

الف ) تجربه که از تحقیقات علمی به دست می آید. 3

ب) دل که توسط عرفان و طریفت به دست می آید. 3

ج ) وحی که دین و شریعت عامل به دست آوردن شناخت هستند . 3

انواع شناخت 3

تحقیق و پژوهش 7

علل انجام تحقیق 8

رابطه تحقیق با شناخت 8

انواع تحقیق 13

اعتبار تحقیقات اجتماعی 14

مراحل انجام تحقیقات علمی 17

مراحل شکلیگیری عنوان تحقیق 17

اساس طرح پرسشهای تحقیق 19

تدوین فرضیه در تحقیق 19

تفاوت بیان مسئله و ضرورت مسئله در تحقیق 20

تحقیقات علمی بدون طرح تحقیق 22

تفاوت مفاهیم جامعه آماری و جامعه مورد بررسی 24

تفاوت مفاهیم بررسی و مطالعه و کاربری آن در عنوان تحقیق 25

اساس نمونه گیری در جامعه آماری 26

انواع نمونه گیری و کاربرد آنها 27

منابع و ماخذ : 31