بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

اضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند.

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


  • علت های رایج اضطراب
  • اضطراب اجتماعی نوجوانان
  • نظریه های اضطراب

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

هدف از تحقیق و اهمیت مساله

فرضیه تحقیق

متغیرهای پژوهش

فصل دوم

اضطراب و فشار روانی

اجزای اضطراب

انواع اضطراب

اندازه گیری اضطراب

اضطراب امتحان

رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی، درمان شناختی – رفتاری)

بحران اضطراب در نوجوانی

دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب

نظریه های اضطراب

کنار آمدن با اضطراب

مکانیسم های دفاعی

اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه

اضطراب و یادگیری

علتهای رایج اضطراب

آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil)

نظریه های روانکاوی، رفتار، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی

فصل سوم

جامعه مورد تحقیق

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش نمره گذاری

فصل چهارم

ارائه داده ها

محاسبات آماری

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیتها و پیشنهادات تحقیقی

فهرست منابع

پیوست

قسمتی از متن:

اضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند. اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.


  • علت های رایج اضطراب
  • اضطراب اجتماعی نوجوانان
  • نظریه های اضطراب