تحقیق بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس ابتدایی، در قالب doc و در 226 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: 1-1 مقدمه، 1-2 بیان مسأله، 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش، 1-4 اهداف پژوهش، 1-5 فرضیه های پژوهش

دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت


 • تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق تیپ های شخصیتی مدیران
 • مقاله تیپ های شخصیتی مدیران
 • پایان نامه تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق در مورد تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق درباره تیپ های شخصیتی مدیران
 • مقاله در مورد تیپ های شخصیتی مدیران

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس ابتدایی،

در قالب doc و در 226 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسأله

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4 اهداف پژوهش

1-5 فرضیه های پژوهش

1-6 متغیرها و تعاریف آن ها

1-6-1 تعاریف نظری متغیرها

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها

1-7 تعاریف اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 شخصیت

2-2 تعاریف شخصیت

2-3 حوزه های شخصیت

2-3-1 ساختار

2-3-2 فرآیند

2-3-3 رشد و نمو

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار

2-4 مضامین عمده در نظریه شخصیت

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

2-4-3 رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

2-4-4 اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

2-5 نظریه های شخصیت

2-5-1 نظریه روان کاوی در شخصیت

2-5-2 زیگموند فروید

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید (روان کاوی در شخصیت)

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن

2-6 نظریه نوروان کاوی

2-6-1 کار گوستاو یونگ

2-6-2 نکات برجسته ی نظریات یونگ

2-7 روان شناسی فردی

2-7-1 آلفرد آدلر

2-7-2 بررسی نظریات آدلر

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی

2-8-1 کارن هورنای

2-8-2 بررسی نظریات هورنای

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی

2-9-1هری استاک سالیوان

2-9-2 بررسی نظریات سالیوان

2-10تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)

2-10-1 کارل راجرز

2-10-2 بررسی نظریات و کارهای راجرز

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز

2-11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت

2-11-1آبراهام مازلو

2-12 نظریه رویکرد صفات در شخصیت

2-12-1 گوردون آلپورت

2-12-2 بررسی نظریات آلپورت

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت

2-13-1 هانس ج آی سنک

2-13-2 بررسی نظریات آیسنک

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت

2-14 نظریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات

2-14-1ریموند کوته

2-14-2 بررسی نظریات کتل در شخصیت

2-15 نظریات رابطه شغل و شخصیت

2-15-2 شخصیت نوع A

2-15-3 شخصیت نوع B

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل

2-16-1 اثر کانون کنترل

2-16-2 ماکیاول گرایی

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس

2-16-4 سازگاری با موقعیت

2-16-5 خطر پذیری

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن

2-17-1شخصیت در قرآن

2-18 تیپ شناسی

2-19 نظریه های تیپ شناسی

2-19-1 زندگی نامه

2-19-2 نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ

2-20ظریه ساخت بدن و خلق وخوی

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی)

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی

2-23 تیپ شناسی یونگی

2-23-1 اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ

2-23-2 کارکردهای غیر عقلانی

2-23-3 کارکردهای عقلانی

2-23-4 روابط کارکردی

2-23-5 انواع کارکرد

2-23-6 تیپ های روان شناختی یونگ

2-23-7 توصیف تیپ های شانزده گانه

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ های روان شناختی

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی

2-24 اثر بخشی

2-25 شاخص های اثربخشی از دیدگاه های مختلف

2-25-1 کمرون و ویتون

2-25-2 سی شور

2-25-3 آرجریس

2-25-4 پیترز وواترمن

2-25-5 مالفورد

2-25-6 بس و هرسی- بلانچارد

2-25-7 هوی و میکسل و چستر بارنارد

2-25-8 کالدول و اسپینکس

2-25-9 لوتانز و همکارانش

2-25-10 دیدگاه راجرز و همکاران

2-25-11مطالعات بسکر و چیرنز

2-25- 12 مدل پارسونز

2-26مقایسه دیدگاه های ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

2-27 نظریات جدید در اثربخشی

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز

2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملاً ارزیابی می کند

2-29 نظریه ریچارد ال دفت

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذی نفع

2-30 کارهای دیگران

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی

2-30-1-1 تحقیقات خارج از کشور

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

2-30-2 اثربخشی

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-30-2-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

2-31 استنتاج و نتیجه گیری

2-32 الگوی نظری پژوهش

فصل سوم: توصیف داده ها

3-1 مقدمه

3-2 روش اجرای پژوهش

3-2-1 برآورد حجم نمونه

3-3 ابزار گرد آوری داده ها

3-3-1 تاریخچه و توصیف MBTI

3-3-2 نمره گذاری پاسخ نامه

3-3-3 توصیف تیپ های شانزده گانه

3-5 اعتبار پرسشنامه ها

3-5-1 اعتبار پرسش نامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر- بریگز

3-5-2 اعتبار پرسش نامه اثر بخشی

3-5-3 اعتبار درونی پرسش نامه

3-5-4 اعتبار زمانی

3-6 محاسبه روایی

3-6-1 محاسبه روایی پرسش نامه شخصیتی مایرزبریگز

3-6-2 محاسبه روایی پرسش نامه اثر بخشی

3-7 روش های آماری

3-8 ویژگی های تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-2 توصیف یافته های تحقیق

4-3 آزمون فرضیات تحقیق

4-3-1 فرضیه فرعی اول

4-3-2 فرضیه فرعی دوم

4-3-3 فرضیه فرعی سوم

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 هدف و مسأله پژوهش

5-2 نتایج فرضیه اصلی

5-3 نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول

5-4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم

5-5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم

5-6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم

5-7 نتیجه گیری کلی

5-8 محدودیت ها

5-9 پیشنهادات

فهرست منابع

منابع انگلیسی

پیوست و ضمائم

بخشی از چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد، انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران می باشند که گروه مورد بررسی 104 نفر می باشند که از میان آن ها، 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند. حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می باشد که هر دو نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله را یا نه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زیر می باشد.

1- پرسش نامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

2- پرسش نامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تأیید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از...


 • تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق تیپ های شخصیتی مدیران
 • مقاله تیپ های شخصیتی مدیران
 • پایان نامه تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق در مورد تیپ های شخصیتی مدیران
 • تحقیق درباره تیپ های شخصیتی مدیران
 • مقاله در مورد تیپ های شخصیتی مدیران