مقاله با موضوع راهبردها و کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیش گیری و مدیریت کارآمد بحران ها

مقاله با موضوع راهبردها و کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیش گیری و مدیریت کارآمد بحران ها، در قالب pdf و در 17 صفحه

دسته بندی: مدیریت » مدیریت بحران


 • مقاله
 • موضوع
 • راهبردها
 • کاربردها
 • سامانه
 • اطلاعات
 • جغرافیایی
 • پیش گیری
 • مدیریت
 • کارآمد
 • بحران ها
 • pdf

مقاله با موضوع راهبردها و کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیش گیری و مدیریت کارآمد بحران ها

در قالب pdf و در 17 صفحه


 • مقاله
 • موضوع
 • راهبردها
 • کاربردها
 • سامانه
 • اطلاعات
 • جغرافیایی
 • پیش گیری
 • مدیریت
 • کارآمد
 • بحران ها
 • pdf