بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند

( مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر شیراز)

چکیده

بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفه های بازاریابی رابطه مند بسط داده شده، برای شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک کشاورزی در پذیرش و استفاده از همراه بانک مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: میزان آشنایی با بانکداری الکترونیک، احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری و اعتماد مشتری.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای متشکل از 400نفر از مشتریان بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت داده های 379 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مؤید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سؤالات طراحی شده در مدل تحقیق بودند. در سطح معادلات ساختاری نیز نتایج استفاده از روش های تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق را تأیید می نماید. نتایج نشان می دهد متغیر احساس سهولت کاربری با23/0 = β، بیشترین میزان تأثیر را بر پذیرش داشته و متغیرهای بعدی به ترتیب رضایت مشتری، احساس کاربردی بودن، اعتماد مشتری و میزان آشنایی با خدمات بانکداری الکترونیک بوده اند.

کلید واژگان:

همراه بانک

بانکداری الکترونیک

بازاریابی رابطه مند

مدل پذیرش تکنولوژی

1. مقدمه

بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است.

از این رو علاقه مندی مدیران بانکی به دانستن این موضوع که چه فاکتورها و عواملی باعث افزایش استفاده از خدماتی نظیر بانکداری مبتنی بر موبایل توسط مشتریانشان می شود قابل توجیه است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از این خدمات، امکان برنامه ریزی مناسب تر جهت تسریع افزایش کاربران خدمات بانکداری مبتنی بر موبایل و بهره مندی سریع تر از مزایای این پدیده جدید را برای بانک ها و نیز کاربران این خدمات فراهم می آورد. استفاده فراگیر مردم از تلفن همراه برای بانک ها فرصتی را فراهم می کند تا با ارائه یکی از خدمات بانکداری الکترونیک بتوانند ضمن ارائه خدمتی جدید و در راستای نیازهای مشتریان و کاستن مشکلات ناشی از بانکداری سنتی، در یک فضای رقابتی مشتریان بالقوه را جذب کرده و در نتیجه بر سودآوری خود بیافزایند.

فهرست مطالب

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند 1

چکیده 3

کلید وا|ژگان: 3

همراه بانک ، مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری، پذیرش، بازاریابی رابطهمند. 3

1. مقدمه 4

2. ادبیات تحقیق 5

2-1.بانکداری الکترونیک 5

2-3. مزایای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه 6

2-4. مروری بر تئوریهای پذیرش 7

تئوری اقدام مستدل 8

تئوری رفتار سنجیده 9

3. پیشینه تحقیق 10

مطالعات داخل کشور 10

مطالعات خارج کشور 11

4. مدل مفهومی تحقیق 13

5. روش تحقیق 15

منابع 22