قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری