تحقیق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مقدمه: قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع،

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق


 • اقدام به قتل
 • قتل در جهان
 • دعوای عمومی
 • بررسی مباحث قتل
 • راه های اثبات قتل
 • اقرار کردن
 • شهادت شهود

چکیده:

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.

یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم زا است و با فرهنگ جامعه ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.

در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات، گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.

مقدمه1

بخش اول: بررسی مباحث شکلی

فصل اول: کلیات 2

مبحث اول: دعوای عمومی و خصوصی 2

گفتار اول: دعوای عمومی 2

گفتار دوم: دعوای خصوصی 5

مبحث دوم: راه های اثبات قتل 6

گفتار اول: اقرار 7

گفتار دوم: شهادت شهود 12

گفتار سوم: قسامه 14

گفتار چهارم: علم قاضی 17

فصل دوم: گردشکار 20

مبحث اول: شرح ماوقع و اتهام 20

مبحث دوم: دفاعیات 22

مبحث سوم: نظریات پزشکی قانونی 24

مبحث چهارم: استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 25

گفتار اول: استدلال دادگاه کیفری استان 25

الف: نظر اکثریت 25

ب: نظر اقلیت 26

گفتار دوم: استدلال دیوان عالی کشور 27

مبحث پنجم: متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 28

گفتار اول: رای دادگاه کیفری استان 28

گفتار دوم: رای دیوان عالی کشور 29

فصل سوم: بررسی شکلی آراء 29

مبحث اول: اعمال مقررات دادرسی 29

گفتار اول: از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی 31

گفتار دوم: جمع آوری دلایل 31

گفتار سوم: تامین کیفری 33

گفتار چهارم: اخذ آخرین دفاع 34

گفتار پنجم: جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش ها 34

گفتار ششم: قرار مجرمیت و کیفر خواست 35

گفتار هفتم: صلاحیت 36

گفتار هشتم: ارجاع 37

گفتار نهم: دادنامه 38

گفتار دهم: تجدید نظر خواهی 39

گفتار یازدهم: رسیدگی در دیوان عالی کشور 40

مبحث دوم: از لحاظ ادبی و نگارش 41

گفتار اول: رسم الخط 41

گفتار دوم: نشانه گذاری 42

گفتار سوم: درست نویسی و گزینش واژه ها 44

گفتار چهارم: دستور زبان 44

بخش دوم: بررسی مباحث ماهوی

فصل اول: کلیات قتل مهدور الدم 45

مبحث اول: تعریف 46

مبحث دوم: مصادیق 48

مبحث سوم: دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه 52

فصل دوم: تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 53

فصل سوم: قتل پرونده 59

بخش سوم: نتیجه گیری

گفتار اول: انتقادات 64

گفتار دوم: پیشنهادات 66

گفتار سوم: اصلاح مقررات جاری 67

فهرست منابع69

ضمائم


 • اقدام به قتل
 • قتل در جهان
 • دعوای عمومی
 • بررسی مباحث قتل
 • راه های اثبات قتل
 • اقرار کردن
 • شهادت شهود